Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 29 януари 2019 г. — Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Дело C-62/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Star Taxi App SRL

Ответници: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Преюдициални въпроси

Следва ли разпоредбите на Директива 98/34/ЕО1 (член l, точка 2), изменена с Директива 98/48/ЕО2 , и на Директива 2000/31/ЕО3 [член 2, буква a)], съгласно които „услуга на информационното общество“ означава „каквато и да е услуга, нормално предоставяна срещу възнаграждение, от разстояние, чрез електронно средство и по индивидуална молба от получателя на услугите“, да се тълкуват в смисъл, че дейност като извършваната от Star Taxi App SRL (а именно услугата, която се състои в директното свързване на клиентите посредством мобилно приложение с водачите на таксиметровите автомобили) трябва да се разглежда като услуга на информационното общество и на икономиката на сътрудничеството (като се има предвид обстоятелството, че Star Taxi App SRL не отговаря на критериите за превозвач, които Съдът на ЕС е извел в точка 39 от решение по дело C-434/15 относно Uber)?

Ако Star Taxi App SRL бъде разглеждано като услуга на информационното общество, позволяват ли разпоредбите на член 4 от Директива 2000/31/ЕО, на членове 9, 10 и 16 от Директива 2006/123/ЕО4 , както и на член 56 ДФЕС, прилагането на принципа на свободата на предоставяне на услуги по отношение на дейността на Star Taxi App SRL, и ако отговорът е положителен, допускат ли членове I, II, III, IV и V правна уредба като съдържащата се в Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (Решение на Общинския съвет на Община Букурещ; наричано по-нататък: „HCGMB“) № 626/19.12.2017HCGMB № 626/19.12.2017 за изменение и допълнение на HCGMB № 178/2008 за утвърждаване на Рамковия правилник, на спецификацията на продукта и на договора за възлагане на външни доставчици на организирането и изпълнението на обществената услуга за местен превоз в режим такси?

В случай че Директива 2000/31/ЕО намира приложение по отношение на предоставяната от Star Taxi App SRL услуга, представляват ли валидни мерки, които са в дерогация от член 3, параграф 2) от Директива 2000/31/ЕО съгласно член 3, параграф 4) от тази директива, ограниченията, предвидени от държава членка по отношение на свободата на предоставяне на електронна услуга, които поставят като условие за предоставянето на услугата задължителното притежаване на разрешение или на лиценз?

Допускат ли разпоредбите на член 5 от Директива 2015/1535 да се приеме без предварително нотифициране на Европейската комисия правна уредба като HCGMB № 626/19.12.2017 за изменение и допълнение на HCGMB № 178/2008 за утвърждаване на Рамковия правилник, на спецификацията на продукта и на договора за възлагане на външни доставчици на организацията и изпълнението на обществената услуга за местен превоз в режим такси — членове I, II, III, IV и V?

____________

1 Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (ОВ L 204, 1998 г., стр. 37; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 23, стр. 207).

2 Директива 98/48/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юли 1998 година за изменение на Директива 98/34/EО относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и правила (ОВ L 217, 1998 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 23, стр. 282).

3 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) (ОВ L 178, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 29, стр. 257).

4 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 2006 г., стр. 36; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 58, стр. 50).