Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 29. ledna 2019 – Star Taxi App SRL v. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Věc C-62/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Tribunalul Bucureşti

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Star Taxi App SRL

Žalované: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Předběžné otázky

Musí být ustanovení směrnice 98/34/ES1 (čl. 1 bod 2), ve znění směrnice 98/48/ES2 , a směrnice 2000/31/ES3 [čl. 2 písm. a)], podle kterých je službou informační společnosti „služba poskytovaná [...] za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost příjemce služeb“, vykládána v tom smyslu, že taková činnost, jako je činnost vykonávaná společností Star Taxi App SRL (tedy služba spočívající v přímém propojení zákazníků s řidiči taxislužby prostřednictvím elektronické aplikace), musí být považována za konkrétní službu informační společnosti a sdílené ekonomiky (vzhledem k tomu, že Star Taxi App SRL nenaplňuje kritéria dopravce, která byla zohledněna Soudním dvorem Evropské unie v bodě 39 rozsudku C-434/15 s odkazem na společnost Uber)?

V případě, že je [aplikace] Star Taxi App SRL považována za službu informační společnosti, vedou ustanovení článku 4 směrnice 2000/31/ES, článků 9, 10 a 16 směrnice 2006/123/ES4 a článku 56 SFEU k uplatnění zásady volného pohybu služeb na činnost společnosti Star Taxi App SRL? V případě kladné odpovědi, brání tato ustanovení takové regulaci, jako je regulace stanovená v Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (usnesení Rady hlavního města Bukurešti) č. 626/19.12.2017, kterým se mění a doplňuje usnesení Rady hlavního města Bukurešti č. 178/2008, kterým se schvaluje rámcové nařízení, specifikace a koncesní smlouva v delegované správě pro účely organizace a poskytování veřejné služby místní přepravy prostřednictvím vozu taxi - články I, II, III, IV a V?

V případě, že je na službu poskytovanou společností Star Taxi App SRL použitelná směrnice 2000/31/ES, představují omezení volného pohybu elektronických služeb, která jsou uložena členským státem, jež spočívají v podmínění poskytování dané služby držením povolení či licence, legitimní opatření odpovídající výjimkám z čl. 3 odst. 2 směrnice 2000/31 stanoveným v čl. 3 odst. 4 této směrnice?

Brání ustanovení článku 5 směrnice 2015/15355 přijetí, bez předchozího oznámení Evropské komisi, takové regulace, jako je regulace uvedená v HCGMB č. 626/19.12.2017, kterým se mění a doplňuje usnesení Rady hlavního města Bukurešti č. 178/2008, kterým se schvaluje rámcové nařízení, specifikace a koncesní smlouva v delegované správě pro účely organizace a poskytování služby místní veřejné přepravy prostřednictvím vozu taxi - články I, II, III, IV a V?

____________

1 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. 1998, L 204, s.37).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (Úř. věst. 1998, L 217, s.18).

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. věst. 2000, L 178, s.1).

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. 2006, L 376, s.36).

5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. 2015, L 241, s.1).