Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Bucureşti (Rumeenia) 14. detsembril 2018 – Star Taxi App SRL versus Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(kohtuasi C-62/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Star Taxi App SRL

Vastustajad: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 98/34/EÜ1 (artikli 1 punkt 2), muudetud direktiiviga 98/48/EÜ2 , ja direktiivi 2000/31/EÜ3 [artikli 2 punkti a], mille kohaselt on infoühiskonna teenused „kõik vahemaa tagant elektroonilisel teel ja teenusesaaja isikliku taotluse alusel ning […] tasu eest osutatavad teenused“, tuleb tõlgendada nii, et sellist tegevust nagu see, millega tegeleb Star Taxi App SRL (ehk teenus, mis seisneb selles, et elektroonilise rakenduse vahendusel viiakse otsekontakti taksokliendid ja taksojuhid), tuleb pidada konkreetseks infoühiskonna ja koostöömajanduse teenuseks (võttes arvesse, et Star Taxi App SRL ei vasta vedaja kriteeriumidele, mida Euroopa Kohus võttis arvesse kohtuotsuse C-434/15 punktis 39, viitega Uberile)?

Kui Star Taxi App SRL [kasutavat rakendust] peetakse infoühiskonna teenuseks, siis kas direktiivi 2000/31/EÜ artikli 4, direktiivi 2006/123/EÜ4 artiklite 9, 10 ja 16 ning ELTL artikli 56 sätetest tulenevalt on teenuste osutamise vabaduse põhimõte Star Taxi App SRL tegevuse suhtes kohaldatav? Kui vastus on jaatav, siis kas nende sätetega on vastuolus sellised riigisisesed õigusnormid nagu Bukaresti maakonna üldnõukogu otsus (Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, edaspidi „HCGMB“) nr 626/19.12.2017, millega muudetakse ja täiendatakse HCGMB nr 178/2008, millega kiidetakse heaks raammäärus, milles sätestatakse kohaliku ühistranspordi taksoteenuse osutamise ja selleks kontsessioonide andmise alused ja kord – artiklid I, II, III, IV ja V?

Kui direktiiv 2000/31/EÜ on Star Taxi App SRL osutatava teenuse suhtes kohaldatav, siis kas e-teenusele liikmesriigi poolt seatud piirangud, mille kohaselt peab teenuse osutamiseks olema luba või litsents, kujutavad endast sobivaid direktiivi 2000/31 artikli 3 lõikest 2 erandi tegemise meetmeid selle direktiivi artikli 3 lõike 4 tähenduses?

Kas direktiivi 2015/15355 artikli 5 sätted keelavad ilma Euroopa Komisjoni eelnevalt teavitamata vastu võtta sellist õigusakti nagu HCGMB nr 626/19.12.2017, millega muudetakse ja täiendatakse HCGMB nr 178/2008, millega kiidetakse heaks raammäärus, millega kiidetakse heaks raammäärus, milles sätestatakse kohaliku ühistranspordi taksoteenuse osutamise ja selleks kontsessioonide andmise alused ja kord – artiklid I, II, III, IV ja V?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (EÜT 1998, L 204, lk 37, ELT eriväljaanne 13/20, lk 337).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/48/EÜ, millega muudetakse direktiivi 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord (EÜT 1998, L 217, lk 18, ELT eriväljaanne 13/21, lk 8).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT 2000, L 178, lk 1, ELT eriväljaanne 13/25, lk 399).

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT 2006, L 376, lk 36).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud tekst) (ELT 2015 L 241, lk 1).