Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Bucureşti (Romania) on esittänyt 29.1.2019 – Star Taxi App SRL v. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primarul General ja Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(asia C-62/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunalul Bucureşti

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Star Taxi App SRL

Vastaajat: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primarul General ja Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 98/34/EY1 (1 artiklan 2 alakohta), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY,2 ja direktiivin 2000/31/EY3 [2 artiklan a alakohta] nojalla säännöksiä, joiden mukaan tietoyhteiskunnan palveluilla tarkoitetaan ”kaikkia etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista – – maksetaan korvaus”, tulkittava siten, että Star Taxi App SRL:n harjoittaman toiminnan (toisin sanoen palvelun, joka saattaa taksien asiakkaat ja taksinkuljettajan suoraan yhteyteen sähköisen sovelluksen avulla) kaltaista toimintaa on pidettävä nimenomaan tietoyhteiskunnan ja yhteistyötalouden palveluna (kun otetaan huomioon, ettei Star Taxi App SRL täytä kuljetusalan toimijan edellytyksiä, jotka unionin tuomioistuin totesi Uberia koskevan tuomion C 434/15 39 kohdassa)?

Mikäli Star Taxi App SRL:n [sovelluksen] katsotaan olevan tietoyhteiskunnan palvelu, onko Star Taxi App SRL:n toimintaan direktiivin 2000/31/EY 4 artiklan, direktiivin 2006/123/EY4 9, 10 ja 16 artiklan sekä SEUT 56 artiklan säännösten ja määräysten nojalla sovellettava palvelujen vapaan tarjoamisen periaatetta? Mikäli tähän vastataan myöntävästi, ovatko nämä säännökset esteenä Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureștin (Bukarestin kunnan yleisneuvoston päätös, jäljempänä päätös HCGMB) nro 626/19.12.2017, jolla muutetaan ja täydennetään yleishyödyllisen paikallisen taksikuljetuspalvelun järjestämistä ja toteuttamista koskevasta puiteasetuksesta sekä delegoidun hallinnoinnin käyttöoikeussopimuksen tekomenettelystä ja hyväksymisestä tehtyä päätöstä HCGMB nro 178/2008, kaltaiselle määräykselle – I, II, III, IV ja V §?

Mikäli direktiiviä 2000/31/EY voidaan soveltaa Star Taxi App SRL:n tarjoamaan palveluun, ovatko rajoitukset, joita jäsenvaltio asettaa sähköisen välityspalvelun tarjoamisen vapaudelle edellyttämällä hyväksyntää tai toimilupaa, päteviä toimenpiteitä, joilla voidaan poiketa direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 2 kohdassa säädetystä saman direktiivin 3 artiklan 4 kohdan nojalla?

Ovatko direktiivin (EU) 2015/15355 5 artiklassa tarkoitetut säännökset esteenä päätöksen HCGMB nro 626/19.12.2017 kaltaisen päätöksen, jolla muutetaan ja täydennetään yleishyödyllisen paikallisen taksikuljetuspalvelun järjestämistä ja toteuttamista koskevasta puiteasetuksesta sekä delegoidun hallinnoinnin käyttöoikeussopimuksen tekomenettelystä ja hyväksymisestä tehtyä päätöstä HCGMB nro 178/2008, kaltaisen määräyksen täytäntöönpanolle ilmoittamatta komissiolle aikomuksesta toteuttaa tällaisia toimenpiteitä – I, II, III, IV ja V §?

____________

1 Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY (EYVL 1998, L 204, s. 37).

2 Teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta 20.7.1998 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY (EYVL 1998, L 217, s. 18).

3 Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) EYVL 2000, L 178, s. 1).

4 Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY (EUVL 2006, L 376, s. 36).

5 Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 9.9.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535 (kodifikaatio) (EUVL 2015, L 241, s. 1)