Language of document :

A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2019. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Star Taxi App SRL kontra Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(C-62/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: Star Taxi App SRL

Alperes: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 98/48/EK irányelvvel1 módosított 98/34/EK irányelv2 (1. cikke 2. pontjának) és a 2000/31/EK irányelv3 [2. cikke a) pontjának] rendelkezéseit – amelyek értelmében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás „[…] térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás” –, hogy a Star Taxi App SRL által végzetthez (vagyis elektronikus alkalmazás segítségével az utasoknak közvetlenül a taxisokkal történő összekapcsolásából álló szolgáltatáshoz) hasonló tevékenység az információs társadalommal és a közösségi gazdasággal összefüggő sajátos szolgáltatás (tekintettel arra, hogy a Star Taxi App SRL nem minősül közlekedési szolgáltatónak, mivel nem felel meg az Európai Unió Bírósága által a C-434/15 ítélet 39. pontjában az Uber vonatkozásában megvizsgált kritériumoknak)?

A 2000/31/EK irányelv 4. cikkében, a 2006/123/EK irányelv4 9., 10. és 16. cikkében, valamint az EUMSZ 56. cikkben foglalt rendelkezés alapján vonatkozik-e a szolgáltatásnyújtás szabadságának elve a Star Taxi App SRL tevékenységére, ha a Star Taxi App SRL [alkalmazása] az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül? Amennyiben e kérdésre igenlő választ kell adni, az említett rendelkezésekkel ellentétes-e a 2017. december 19-i 626. sz. Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureștiben (Bukarest önkormányzata képviselőtestületének határozata; a továbbiakban: HCGMB) foglalt szabályozáshoz hasonló olyan szabályozás, amely módosítja és kiegészíti a taxival történő helyi személyszállítási szolgáltatás megszervezésének és nyújtásának koncesszióba adására vonatkozó keretrendelet, ajánlattételi dokumentáció és szerződés jóváhagyásáról szóló, 178/2008. sz. HCGMB I., II., III., IV. és V. cikkét?

Abban az esetben, ha a 2000/31/EK irányelvet alkalmazni kell a Star Taxi App SRL által nyújtott szolgáltatásra, valamely elektronikus szolgáltatás szabad nyújtásának oly módon történő tagállami korlátozása, hogy a szolgáltatást hatósági engedélyhez vagy egyéb engedélyhez kötik, olyan érvényes intézkedésnek minősül-e, amely a 2000/31 irányelv 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően az irányelv (2) bekezdése alóli kivételt képez?

Ellentétes-e a 2015/1535 irányelv5 5. cikkének rendelkezéseivel az, ha az Európai Bizottság előzetes értesítésének mellőzésével a 2017. december 19-i 626. sz. HCGMB-hez hasonló olyan szabályozást fogadnak el, amely módosítja és kiegészíti a helyi taxis személyszállítási szolgáltatás megszervezésének és nyújtásának koncesszióba adására vonatkozó keretrendelet, ajánlattételi dokumentáció és szerződés jóváhagyásáról szóló, 178/2008. sz. HCGMB I., II., III., IV. és V. cikkét?

____________

1 A műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról [helyesen: A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról] szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1998. L 204., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 20. kötet, 337. o.).

2 A műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén alkalmazott információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/34/EK irányelv módosításáról szóló, 1998. július 20-i 98/48/EK tanácsi és európai parlamenti irányelvvel (HL 1998. L 217., 18. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 21. kötet, 8. o.).

3 A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló, 2000. június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (HL 2000. L 178., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 25. kötet, 399. o.).

4 A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 36. o., helyesbítés: HL 2014. L 287., 33. o.).

5 A műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2015. L 241., 1. o.).