Language of document :

2019 m. sausio 29 d. Tribunalul Bucureşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Byla C-62/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Bucureşti

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Star Taxi App SRL

Atsakovai: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 98/34/EB1 , iš dalies pakeistos Direktyva 98/48/EB2 , ir Direktyvos 2000/31/EB3 nuostatos (atitinkamai 1 straipsnio 2 punktas ir 2 straipsnio a punktas), pagal kurias informacinės visuomenės paslauga yra „už atlyginimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu teikiama paslauga“, turėtų būti aiškinamos taip, kad tokia veikla, kokią vykdo Star Taxi App SRL (t. y. tiesioginės sąsajos tarp taksi klientų ir taksistų užtikrinimo naudojant mobiliąją programėlę paslauga), turi būti laikoma konkrečia informacinės visuomenės ir dalijimosi ekonomikos paslauga (kadangi Star Taxi App SRL neatitinka vežėjams taikomų kriterijų, į kuriuos Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atsižvelgė sprendimo byloje C-434/15 39 punkte dėl Uber?)

2.    Jeigu Star Taxi App SRL [mobilioji programėlė] būtų laikoma informacinės visuomenės paslauga, ar pagal Direktyvos 2000/31/EB 4 straipsnio, Direktyvos 2006/123/EB4 9, 10 ir 16 straipsnių bei SESV 56 straipsnio nuostatas Star Taxi App SRL veiklai turi būti taikomas laisvo paslaugų teikimo principas? Jeigu į šį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar pagal šias nuostatas yra draudžiamos tokios teisės aktų nuostatos kaip 2017 m. gruodžio 19 d. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (Bukarešto savivaldybės tarybos nutarimas, toliau – BSTN) Nr. 626, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas BSTN Nr. 178/2008, kuriuo patvirtinama vietinio taksi transporto viešosios paslaugos organizavimo ir teikimo deleguotojo valdymo pagrindinė instrukcija, taisyklės ir koncesijos sutartis, I, II, III, IV ir V straipsniai?

3.    Jeigu Direktyva 2000/31/EB būtų taikytina Star Taxi App SRL teikiamai paslaugai, ar valstybės narės nustatomi laisvo elektroninės paslaugos teikimo suvaržymai, dėl kurių ta paslauga gali būti teikiama tik privaloma tvarka gavus leidimą ar licenciją, yra teisėtos priemonės pagal Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 4 dalį, kuria leidžiama nukrypti nuo tos Direktyvos 3 straipsnio 2 dalies nuostatų?

4.    Ar pagal Direktyvos 2015/15355 5 straipsnio nuostatas yra draudžiama iš anksto nepranešus Europos Komisijai priimti tokias teisės aktų nuostatas kaip 2017 m. gruodžio 19 d. Bukarešto savivaldybės tarybos nutarimo Nr. 626, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas BSTN Nr. 178/2008, kuriuo patvirtinama vietinio taksi transporto viešosios paslaugos organizavimo ir teikimo deleguotojo valdymo pagrindinė instrukcija, taisyklės ir koncesijos sutartis, I, II, III, IV ir V straipsniai?

____________

1 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 204, 1998, p. 37; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 20 t., p. 337).

2 1998 m. liepos 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/48/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (OL L 217, 1998, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 21 t., p. 8).

3 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva) (OL L 178, 2000, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 25 t., p. 399).

4 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006, p. 36).

5 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015, p. 1).