Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 29. janvārī iesniedza Tribunalul Bucureşti (Rumānija) – Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Lieta C-62/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: Star Taxi App SRL

Atbildētājas: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 98/34/EK 1 , kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 98/48/EK 2 , noteikumi (1. panta 2. punkts) un Direktīvas 2000/31/EK 3 noteikumi [2. panta a) punkts], saskaņā ar kuriem informācijas sabiedrības pakalpojums ir “pakalpojums [..], ko [..] sniedz par atlīdzību no attāluma, ar elektroniskiem līdzekļiem un pēc pakalpojumu saņēmēja individuāla pieprasījuma”, ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda darbība kā Star Taxi App SRL īstenotā (t.i., pakalpojums, kas ar elektronisku lietojumprogrammu tieši savieno taksometru klientus ar taksometru vadītājiem) ir jāuzskata par īpašu informācijas sabiedrības un sadarbīgas ekonomikas pakalpojumu (ņemot vērā to, ka Star Taxi App SRL neatbilst pārvadātāja kritērijiem, kurus Eiropas Savienības Tiesa aplūkoja sprieduma lietā C-434/15 39. punktā saistībā ar Uber)?

Vai Star Taxi App SRL [veikto darbību] var uzskatīt par informācijas sabiedrības sniegtu pakalpojumu, ja Direktīvas 2000/31/EK 4. panta, Direktīvas 2006/123/EK 4 9., 10. un 16. panta, kā arī LESD 56. pantu noteikumi nozīmē, ka uz Star Taxi App SRL darbību attiecināms pakalpojumu sniegšanas brīvības princips? Apstiprinošas atbildes gadījumā, vai tie pieļauj tādu tiesisko regulējumu kā Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (Bukarestes pašvaldības Padomes lēmums, turpmāk tekstā “HCGMB”) Nr. 626/19.12.2017, ar ko groza un iekļauj HCGMB Nr. 178/2008 par pamatregulas, izpildes pamatnostādņu un koncesijas līgumu pieņemšanu saskaņā ar deleģētu pārvaldību, lai organizētu un īstenotu vietējā sabiedriskā transporta ar taksometru pakalpojumus – I, II, III, IV un V pants?

Ja Direktīva 2000/31/EK ir piemērojama Star Taxi App SRL sniegtajam pakalpojumam, vai dalībvalsts noteiktie ierobežojumi attiecībā uz elektroniskā pakalpojuma sniegšanas brīvību, kuri to pakārto pienākumam saņemt atļauju vai licenci, ir likumīgi atkāpes pasākumi no Direktīvas 2000/31/EK 3. panta 2. punkta atbilstoši šīs pašas direktīvas 3. panta 4. punktam?

Vai Direktīvas 2015/1535 5 5. panta noteikumi liedz bez iepriekšēja paziņojuma Eiropas Komisijai pieņemt tādu regulējumu kā HCGMB Nr. 626/19.12.2017, ar ko groza un iekļauj HCGMB Nr. 178/2008 par pamatregulas, izpildes pamatnostādņu un koncesijas līgumu pieņemšanu saskaņā ar deleģētu pārvaldību, lai organizētu un īstenotu vietējā transporta pakalpojumu ar taksometru sabiedriskos pakalpojumus – I, II, III, IV un V pants?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (OV 1998, L 204, 37. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/48/EK (1998. gada 20. jūlijs), ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā (OV 1998, L 217, 18. lpp.).

3     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/31/EK (2000. gada 8. jūnijs) par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību) (OV 2000, L 178, 1. lpp.).

4     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/123/EK ( 2006. gada 12. decembris ) par pakalpojumiem iekšējā tirgū (OV 2006, L 376, 36. lpp.).

5     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (kodifikācija) (OV 2015, L 241, 1. lpp.).