Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Bucureşti (Roemenië) op 29 januari 2019 – Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primarul General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Zaak C-62/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Tribunalul Bucureşti

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Star Taxi App SRL

Verwerende partijen: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Prejudiciële vragen

Moeten de bepalingen van richtlijn 98/34/EG1 (artikel l, punt 2), zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG2 , en van richtlijn 2000/31/EG3 [artikel 2, onder a)], volgens welke een dienst van de informatiemaatschappij bestaat uit „een dienst die tegen vergoeding, langs elektronische weg, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van diensten verricht wordt”, aldus worden uitgelegd dat een activiteit zoals verricht door Star Taxi App SRL (namelijk de dienst waarmee taxigebruikers door middel van een elektronische applicatie rechtstreeks in contact worden gebracht met taxichauffeurs) moet worden beschouwd als een dienst van de informatiemaatschappij en van de deeleconomie (gelet op het feit dat Star Taxi App SRL niet voldoet aan de door het Hof in punt 39 van zaak C-434/15 inzake Uber genoemde voorwaarden om als vervoerder te worden beschouwd)?

Indien Star Taxi App SRL als dienst van de informatiemaatschappij wordt beschouwd, valt de activiteit van Star Taxi App SRL dan volgens artikel 4 van richtlijn 2000/31/EG, de artikelen 9, 10 en 16 van richtlijn 2006/123/EG4 , en artikel 56 VWEU onder het beginsel van de vrijheid van dienstverrichting, en zo ja, verzetten deze bepalingen zich dan tegen een regeling zoals opgenomen in de artikelen I, II, III, IV en V van HCGMB nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (besluit nr. 626/19.12.2017 van de gemeenteraad van Boekarest tot wijziging en aanvulling van besluit nr. 178/2008 van de gemeenteraad van Boekarest tot goedkeuring van de kaderregeling, de aanbestedingsstukken en de overeenkomst tot toewijzing van het gedelegeerd beheer van de organisatie en de uitvoering van openbare lokale taxidiensten)?

Indien richtlijn 2000/31/EG van toepassing is op de door Star Taxi App SRL verrichte dienst, zijn de beperkingen op het vrij verrichten van elektronische diensten die een lidstaat instelt door het opleggen van een vergunnings- of licentieplicht voor deze dienst dan maatregelen die afwijken van artikel 3, lid 2, van richtlijn 2000/31/EG in de zin van artikel 3, lid 4, van deze richtlijn?

Verzet artikel 5 van richtlijn 2015/15355 zich tegen de vaststelling van een regeling zoals opgenomen in de artikelen I, II, III, IV en V van HCGMB nr. 626/19.12.2017 pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, zonder dat deze regeling vooraf aan de Europese Commissie wordt meegedeeld?

____________

1 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB 1998, L 204, blz. 37).

2 Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 juli 1998 tot wijziging van richtlijn 98/34/EG betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PB 1998, L 217, blz. 18).

3 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel) (PB 2000, L 178, blz. 1).

4 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB 2006, L 376, blz. 36).

5 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB 2015, L 241, blz. 1).