Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 29 stycznia 2019 r. – Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Sprawa C-62/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Star Taxi App SRL

Strona przeciwna: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy dyrektywy 98/34/WE1 (art. 1 pkt 2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE2 , i dyrektywy 2000/31/WE3 [art. 2 lit. a)], zgodnie z którymi usługa społeczeństwa informacyjnego to „usługa […] świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług”, należy interpretować w ten sposób, że działalność taka jak ta prowadzona przez Star Taxi App SRL (tzn. usługa polegająca na umożliwianiu bezpośredniego nawiązania kontaktu, za pomocą aplikacji elektronicznej, między klientami taksówek a kierowcami taksówek) powinna być uważana za konkretną usługę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na współpracy (biorąc pod uwagę, że Star Taxi App SRL nie spełnia kryteriów bycia przewoźnikiem, uwzględnionych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pkt 39 wyroku C-434/15 w odniesieniu do Uber)?

Jeżeli [aplikacja] Star Taxi App SRL zostanie uznana za usługę społeczeństwa informacyjnego, czy przepisy art. 4 dyrektywy 2000/31/WE, art. 9, 10 i 16 dyrektywy 2006/123/WE4 , a także art. 56 TFUE oznaczają zastosowanie do działalności Star Taxi App SRL zasady swobody świadczenia usług? Na wypadek udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy przepisy te stoją na przeszkodzie regulacji takiej jak ta określona w Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (uchwale głównej rady gminy Bukareszt, zwanej dalej „HCGMB”) nr 626/19.12.2017, zmieniającej i uzupełniającej HCGMB nr 178/2008 w sprawie przyjęcia regulacji ramowej, specyfikacji i umowy koncesji na zarządzanie delegowane w celu organizacji i wykonywania usługi publicznego, lokalnego przewozu taksówkowego – art. I, II, III, IV i V?

W przypadku gdy dyrektywa 2000/31/WE ma zastosowanie do usługi świadczonej przez Star Taxi App SRL, czy ograniczenia nałożone przez państwo członkowskie na swobodę świadczenia usług, które uzależniają świadczenie usługi od obowiązku posiadania zezwolenia lub licencji, stanowią ważne środki mające na celu odstąpienie od art. 3 ust. 2 dyrektywy 2000/31, zgodnie z art. 3 ust. 4 tej dyrektywy?

Czy przepisy art. 5 dyrektywy 2015/15355 stoją na przeszkodzie przyjęciu, bez uprzedniego powiadomienia Komisji Europejskiej, regulacji takiej jak zawarta w HCGMB nr 626/19.12.2017, zmieniającej i uzupełniającej HCGMB nr 178/2008 w sprawie przyjęcia regulacji ramowej, specyfikacji i umowy koncesji na zarządzanie delegowane w celu organizacji i wykonywania usługi publicznego, lokalnego przewozu taksówkowego – art. I, II, III, IV i V?

____________

1 Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. 1998, L 204, s. 37).

2 Dyrektywa 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. 1998, L 217, s. 18).

3 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. 2000, L 178, s. 1).

4 Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. 2006, L 376, s. 36).

5 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz.U. 2015, L 241, s. 1).