Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) 29. januára – Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(vec C-62/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Star Taxi App SRL

Žalované: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Prejudiciálne otázky

Majú sa články smernice 98/34/ES1 (článok 1 bod 2) zmenenej a doplnenej smernicou 98/48/ES2 a smernicou 2000/31/ES3 [článok 2 písm. a)], podľa ktorých služba informačnej spoločnosti je „služba, ktorá sa poskytuje … za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ vykladať v tom zmysle, že činnosť, akú vykonáva Star Taxi App SRL (teda služba spočívajúca v priamom skontaktovaní zákazníkov taxislužby a taxikárov pomocou elektronickej aplikácie) treba považovať za osobitnú činnosť informačnej spoločnosti v rámci zdieľanej ekonomiky (keďže Star Taxi App SRL nespĺňa kritériá prepravcu, ktoré Súdny dvor zohľadnil v bode 39 rozsudku C-434/15 s odkazom na Uber)?

V prípade, že sa má [aplikácia] Star Taxi App SRL považovať za službu informačnej spoločnosti, vedú ustanovenia článku 4 smernice 2000/31/ES, článkov 9, 10 a 16 smernice 2006/123ES a článku 56 ZFEÚ k uplatneniu zásady slobodného poskytovania služieb na činnosť Star Taxi App SRL? V prípade kladnej odpovede odporujú predpisu, akým je Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (rozhodnutie generálnej rady obce Bukurešť, ďalej len „HCGMB“) č. 626 z 19.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa HCGMB č. 178/2008 o schválení rámcového nariadenia, špecifikácií a koncesnej zmluvy vo forme delegovaného riadenia na účely organizácie alebo výkonu služby miestnej verejnej dopravy taxíkom), články I, II, III, IV a V?

V prípade, že sa smernica 2000/31/ES uplatňuje na službu, ktorú poskytuje Star Taxi App SRL, sú obmedzenia zavedené členským štátom v súvislosti so slobodným poskytovaním elektronickej služby v podobe stanovenia požiadavky byť držiteľom povolenia alebo licencie, platnými opatreniami, ktoré predstavujú výnimky z článku 3 ods. 2 smernice 2000/31 na základe článku 3 ods. 4 tejto smernice?

Bránia ustanovenia článku 5 smernice 2015/1535 prijatiu bez predchádzajúceho oznámenia Európskej komisii predpisu, akým je HCGMB č. 626 z 19.12.2017, ktorým sa mení a dopĺňa HCGMB č. 178/2008 o schválení rámcového nariadenia, špecifikácií a koncesnej zmluvy vo forme delegovaného riadenia na účely organizácie alebo výkonu služby miestnej verejnej dopravy taxíkom), články I, II, III, IV a V?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 1998, s. 37; Mim. vyd. 13/020, s. 337).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8).

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“) (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1).