Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 29. januarja 2019 – Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Zadeva C-62/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Star Taxi App SRL

Toženi stranki: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba določbe Direktive 98/34/ES1 (člen 1(2)), kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/48/ES2 , in Direktive 2000/31/ES3 [člen 2(a)], v skladu s katerimi storitev informacijske družbe pomeni „storitev […], ki se […] opravi odplačno, na daljavo, elektronsko in na zahtevo prejemnika storitev“, razlagati tako, da je treba dejavnost, kakršna je ta, ki jo opravlja družba Star Taxi App SRL (to je storitev, ki vključuje neposredno povezovanje strank z vozniki taksijev prek elektronske aplikacije), šteti za posebno storitev informacijske družbe in sodelovalnega gospodarstva (glede na to, da družba Star Taxi App SRL ne izpolnjuje meril, ki veljajo za prevoznike in ki jih je Sodišče Evropske unije v zvezi z družbo Uber upoštevalo v točki 39 sodbe v zadevi C-434/15)?

Če bi [aplikacija] družbe Star Taxi App SRL štela za storitev informacijske družbe, ali določbe člena 4 Direktive 2000/31/ES, členov 9, 10 in 16 Direktive 2006/123/ES4 ter člena 56 PDEU povzročijo, da se za dejavnost, ki jo opravlja družba Star Taxi App SRL, uporablja načelo svobode opravljanja storitev? Ali navedene določbe v primeru pritrdilnega odgovora na prejšnje vprašanje nasprotujejo predpisu, kot je Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (sklep mestnega sveta občine Bukarešta; v nadaljevanju HCGMB) št. 626/19.12.2017, ki spreminja in dopolnjuje HCGMB št. 178/2008 o potrditvi okvirne uredbe, razpisne dokumentacije in pogodbe o podelitvi koncesije za organizacijo in opravljanje javne storitve lokalnega prevoza s taksi službo – členi I, II, III, IV in V?

Če se za storitev, ki jo opravlja družba Star Taxi App SRL, uporablja Direktiva 2000/31/ES, ali omejitve države članice glede svobode opravljanja elektronske storitve, tako da je za opravljanje storitve potrebno dovoljenje ali licenca, pomenijo veljavne ukrepe, ki pomenijo izjeme od člena 3(2) v skladu s členom 3(4) Direktive 2000/31?

Ali določbe člena 5 Direktive 2015/15355 nasprotujejo sprejetju predpisa, kot je HCGMB št. 626/19.12.2017, ki spreminja in dopolnjuje HCGMB št. 178/2008 o potrditvi okvirne uredbe, razpisne dokumentacije in pogodbe o podelitvi koncesije za organizacijo in opravljanje javne storitve lokalnega prevoza s taksi službo – členi I, II, III, IV in V, brez predhodne priglasitve Evropski komisiji?

____________

1 Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 20, str. 337).

2 Direktiva 98/48/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 21, str. 8).

3 Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 25, str. 399).

4 Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL 2006, L 376, str. 36).

5 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL 2015, L 241, str. 1).