Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 29 januari 2019 – Star Taxi App SRL mot Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

(Mål C-62/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Star Taxi App SRL

Motparter: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelserna i direktiv 98/34/EG(1 ) (artikel 1.2), i dess lydelse enligt direktiv 98/48/EG(2 ), och direktiv 2000/31/EG(3 ) (artikel 2 a), enligt vilka det med informationssamhällets tjänster avses ”tjänster som … utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”, tolkas så, att en verksamhet som den som bedrivs av Star Taxi App SRL (det vill säga en tjänst som med hjälp av en elektronisk applikation upprättar en direkt förbindelse mellan taxikunder och taxichaufförer) ska anses utgöra en specifik tjänst inom informationssamhället och den samarbetsbaserade ekonomin (eftersom Star Taxi App SRL inte uppfyller de kriterier för att kvalificeras som transportverksamhet som EU-domstolen tog i beaktande i punkt 39 i dom C-434/15 med avseende på Uber)?

Om Star Taxi App SRL:s [applikation] ska anses utgöra en av informationssamhällets tjänster, medför bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 2000/31/EG, artiklarna 9, 10 och 16 i direktiv 2006/123/EG(4 ) samt artikel 56 FEUF då att den verksamhet som bedrivs av Star Taxi App SRL omfattas av principen om frihet att tillhandahålla tjänster? Om frågan besvaras jakande, utgör dessa bestämmelser då hinder för föreskrifter såsom de i Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (beslut från kommunfullmäktige för Bukarest kommun, nedan kallat HCGMB) nr 626/19.12.2017 om ändring och komplettering av HCGMB nr 178/2008 angående godkännande av ramföreskrifterna, regelverket och avtalet om koncession genom delegerad förvaltning för organisation och tillhandahållande av lokala allmänna persontransporttjänster med taxi – artiklarna I–V?

Om direktiv 2000/31/EG är tillämpligt på den tjänst som tillhandahålls av Star Taxi App SRL, ska då inskränkningar som en medlemsstat tillämpar på det fria tillhandahållandet av en elektronisk tjänst, i form av krav på tillstånd eller licens, anses utgöra åtgärder för undantag från artikel 3.2 i direktiv 2000/31/EG som är tillåtna enligt artikel 3.4 i samma direktiv?

Utgör bestämmelserna i artikel 5 i direktiv (EU) 2015/1535(5 ) hinder för att det utan föregående meddelande till Europeiska kommissionen antas föreskrifter såsom de i HCGMB nr 626/19.12.2017 om ändring och komplettering av HCGMB nr 178/2008 angående godkännande av ramföreskrifterna, regelverket och avtalet om koncession genom delegerad förvaltning för organisation och tillhandahållande av lokala allmänna persontransporttjänster med taxi – artiklarna I–V?

____________

(1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 1998, s. 37).

(2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 1998, s. 18).

(3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel") (EGT L 178, 2000, s. 1).

(4 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 2006, s. 36).

(5 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 2015, s. 1).