Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 20 februari 2019 – B. M. M., B. M. mot État belge (belgiska staten)

(Mål C-136/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: B. M. M., B. M.

Motpart: État belge (belgiska staten)

Tolkningsfrågor

1)    För att säkerställa unionsrättens effektivitet och inte göra det omöjligt att åtnjuta den rätt till familjeåterförening som klaganden anser sig ha enligt artikel 4 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening,1

ska denna bestämmelse tolkas så, att referenspersonens barn kan åtnjuta rätt till familjeåterförening när det blir myndigt under domstolsförfarandet som avser det beslut som nekar barnet denna rätt och som fattades när barnet fortfarande var underårigt?

2)    Ska artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och artikel 18 i direktiv 2003/86/EG tolkas så, att de utgör hinder för att ett överklagande med yrkande om upphävande av att beslut att neka rätt till familjeåterförening för ett underårigt barn ska avvisas på grund av att barnet uppnådde myndighetsålder under domstolsförfarandets gång, eftersom barnet därigenom skulle fråntas möjligheten att få sitt överklagande av detta beslut prövat och eftersom det skulle strida mot barnets rätt till ett effektivt rättsmedel?

____________

1 EUT L 251, s 12.