Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kypr) dne 22. února 2019 – Kypriaki Kentriki Archi v. GA

(Věc C-154/19)

Jednací jazyk: řečtina

Předkládající soud

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Účastníci původního řízení

Žalobce: Kypriaki Kentriki Archi

Žalovaný: GA

Předběžné otázky

Může být nezávislost státního zástupce, který vydá evropský zatýkací rozkaz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, na moci výkonné posouzena na základě úlohy, kterou v rámci vnitrostátního právního systému zastává? Pokud tomu tak není, jaká jsou kritéria, na základě kterých musí být posouzena jeho nezávislost na moci výkonné?

Může být státní zástupce v Hamburku, který je podle německých právních předpisů součástí moci výkonné a nikoli soudní, je zařazen do hierarchické struktury ministerstva spravedlnosti a má povinnost trestně stíhat pachatele trestného činu, považuje-li to za vhodné v návaznosti na posouzení všech aspektů věci, zprošťujících i usvědčujících, považován za dostatečně nezávislý orgán, který se podílí na výkonu trestní spravedlnosti, a představuje tedy „justiční orgán“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí ze dne 13. června 20021 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy?

V případě kladné odpovědi, musí být státní zástupce v Hamburku také funkčně nezávislý na moci výkonné, a to s ohledem na jakýkoli případ, který vyšetřuje, a na základě jakých kritérií musí být tato funkční nezávislost posouzena?

Je evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zástupcem v Hamburku, který podle německých právních předpisů nepodléhá soudnímu přezkumu přímo, ale pouze incidenčně prostřednictvím napadení oznámení o zatčení zaznamenaném v Schengenském informačním systému (SIS) po jeho vydání, „soudním rozhodnutím“ ve smyslu čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí, které je v souladu se zásadou vzájemného uznávání, jež je zakotvena v čl. 1 odst. 2 rámcového rozhodnutí?

____________

1     Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech     předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34).