Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cypern) den 22. februar 2019 – Kypriaki Kentriki Archi mod GA

(Sag C-154/19)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Kypriaki Kentriki Archi

Sagsøgt: GA

Præjudicielle spørgsmål

Skal en offentlig anklagers uafhængighed af den udøvende magt afgøres i henhold til dennes rolle i det relevante nationale retssystem, når denne udsteder en europæisk arrestordre i overensstemmelse med national ret.? Hvis dette ikke er tilfældet, efter hvilke kriterier skal spørgsmålet om uafhængighed af den udøvende magt da afgøres?

Kan den offentlige anklager i Hamborg – der i henhold til den tyske lovgivning er en del af den udøvende magt og ikke henhører under retsvæsenet, som omfattes af justitsministeriets hierarkiske struktur og der har pligt til at rejse tiltale mod en gerningsmand, hvis den offentlige anklager finder det hensigtsmæssigt efter en vurdering af samtlige omstændigheder i situationen, som taler for frifindelse eller domfældelse – anses for en tilstrækkelig uafhængig myndighed, der deltager i forvaltningen af strafferetsplejen, og således udgøre en »judiciel myndighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 1 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne?

Såfremt dette er tilfældet, skal den offentlige anklager i Hamborg da også være funktionelt uafhængig i forhold til den udøvende magt med hensyn til alle de sager, som den offentlige anklager behandler, og efter hvilke kriterier skal spørgsmålet om funktionel uafhængighed afgøres?

Udgør en europæisk arrestordre udstedt af den offentlige anklager i Hamborg – som i henhold til den tyske lovgivning ikke direkte er underlagt domstolsprøvelse, men kun indirekte ved anfægtelsen af den underretning om arrest, som efter udstedelse af ordren er indberettet til Schengen-informationssystemet (SIS) – en »retsafgørelse« som omhandlet i rammeafgørelsens artikel 6, stk. 1, der er i overensstemmelse med det i rammeafgørelsens artikel 1, stk. 2, fastsatte princip om gensidig anerkendelse?

____________

1     Rådets rammeafgørelse af 13.6.2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse (EFT 2002, L 190, s. 1).