Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. februārī iesniedza Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipra) – Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Lieta C-154/19)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Pamatlietas puses

Prasītāja: Kypriaki Kentriki Archi

Atbildētājs: GA

Prejudiciālie jautājumi

Vai prokuratūras, kas izdod Eiropas apcietināšanas orderi saskaņā ar savas valsts tiesisko regulējumu, neatkarība no izpildvaras var tikt izvērtēta, pamatojoties uz lomu, kāda prokuratūrai ir valsts tiesību sistēmā? Pretējā gadījumā, kādi ir kritēriji, pamatojoties uz kuriem ir jāizvērtē tās neatkarība no izpildvaras?

Vai Hamburgas prokuratūra, kas saskaņā ar Vācijas tiesisko regulējumu ir daļa no izpildvaras, nevis tiesu varas, ir iekļauta Tieslietu Ministrijas hierarhiskajā struktūrā un tai ir pienākums veikt kriminālvajāšanu pret noziedzīga nodarījuma izdarītāju, ja tā uzskata to par lietderīgu pēc visu lietas apstākļu – attaisnojošu un apsūdzošu – izvērtēšanas, var tikt uzskatīta par pietiekami neatkarīgu iestādi, kura piedalās kriminālās tiesvedības īstenošanā, ka ir “tiesu iestāde” Pamatlēmuma (2002. gada 13. jūnijs) 1 par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 6. panta 1. punkta izpratnē?

Ja atbilde ir apstiprinoša, vai Hamburgas prokuratūrai ir jābūt arī funkcionāli neatkarīgai no izpildvaras ikvienā gadījumā, kurā tā veic izmeklēšanu, un pamatojoties uz kādiem kritērijiem ir jāizvērtē šāda funkcionālā neatkarība?

Vai Hamburgas prokuratūras izdots Eiropas apcietināšanas orderis, kas, pamatojoties uz Vācijas tiesisko regulējumu netiek tieši pakļauts pārbaudei tiesā, bet gan tiek tai pakļauts pakārtoti, apstrīdot Šengenas informācijas sistēmā (SIS) reģistrēto paziņojumu par aizturēšanu jau pēc tā izdošanas, ir “tiesas nolēmums” pamatlēmuma 6. panta 1. punkta izpratnē, kas atbilst pamatlēmuma 1. panta 2. punktā noteiktajam savstarpējas atzīšanas principam?

____________

1     Padomes Pamatlēmums [2002/584/TI] (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm – Dažu dalībvalstu deklarācijas par pamatlēmuma pieņemšanu (OV 2002, L 190, 1. lpp.).