Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cyprus) 22. februára 2019 – Kypriaki Kentriki Archi/GA

(vec C-154/19)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Kypriaki Kentriki Archi

Žalovaný: GA

Prejudiciálne otázky

Možno nezávislosť prokurátora vydávajúceho európsky zatykač, v súlade s príslušnou vnútroštátnou právnou úpravou, od výkonnej moci hodnotiť na základe úlohy, ktorú tento prokurátor plní v rámci vnútroštátneho systému súdnictva? V opačnom prípade, na základe akých kritérií sa má posudzovať nezávislosť od výkonnej moci?

2.    Možno prokurátora mesta Hamburg, ktorý je podľa nemeckej právnej úpravy súčasťou výkonnej a nie súdnej moci, zaraďuje sa do hierarchickej štruktúry Ministerstva spravodlivosti a je povinný trestne stíhať páchateľa trestného činu, pokiaľ je to na základe vyhodnotenia všetkých okolností prípadu, a to v prospech aj v neprospech stíhanej osoby, podľa jeho názoru potrebné, považovať za dostatočne nezávislý orgán podieľajúci sa na riadení trestného konania, a to do tej miery, že predstavuje „súdny orgán“ podľa článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi1 ?

3.    V prípade kladnej odpovede, má byť uvedený prokurátor mesta Hamburg aj funkčne nezávislý od výkonnej moci, v súvislosti so všetkými prípadmi, ktoré dozoruje, a na základe akých kritérií sa má takáto funkčná nezávislosť posudzovať?

4.    Predstavuje európsky zatykač vydaný prokurátorom mesta Hamburg, ktorý podľa nemeckej právnej úpravy nepodlieha priamej súdnej kontrole, ale iba dodatočnej kontrole prostredníctvom napadnutia oznámenia o zatknutí, ktoré sa po jeho vydaní eviduje v Schengenskom informačnom systéme (SIS), „súdne rozhodnutie“ v zmysle článku 6 ods. 1 rámcového rozhodnutia, v súlade so zásadou vzájomného uznávania podľa článku 1 ods. 2 rámcového rozhodnutia?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (2002/584/SVV) (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).