Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cypern) den 25 januari 2019 – Kypriaki Kentriki Archi mot GA

(Mål C-154/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Hänskjutande domstol

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parter i det nationella målet

Klagande: Kypriaki Kentriki Archi

Motpart: GA

Tolkningsfrågor

1)    Kan bedömningen av huruvida en åklagarmyndighet, som utfärdar en europeisk arresteringsorder i enlighet med den egna nationella lagstiftningen, är oberoende i förhållande till den verkställande makten grunda sig på åklagarmyndighetens roll i det nationella rättsväsendet? Vilka kriterier ska i annat fall tillämpas vid bedömningen av dess oberoende från den verkställande makten?

2)    Kan åklagarmyndigheten i Hamburg, som enligt tysk lagstiftning är en del av den verkställande makten och inte den dömande, ingår i justitieministeriets hierarkiska struktur och har skyldighet att lagföra en gärningsman om den anser det lämpligt efter en bedömning av all bevisning, för en frikännande och för en fällande dom, betraktas som en tillräckligt oberoende myndighet som deltar i straffrättskipningen för att utgöra en rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeslutet av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna1 ?

3)    Ska åklagarmyndigheten i så fall även vara funktionellt oberoende av den verkställande makten, oavsett vilket fall som utreds? Vilka kriterier ska ligga till grund för bedömningen av ett sådant funktionellt oberoende?

4)    Är en europeisk arresteringsorder som utfärdats av åklagarmyndigheten i Hamburg ett rättsligt avgörande i den mening som avses i artikel 6.1 i rambeslutet, i enlighet med principen om ömsesidigt erkännande i artikel 1.2 i rambeslutet, i och med att den enligt tysk lagstiftning inte prövas direkt i domstol utan endast indirekt, genom ett överklagande av meddelandet om gripandet som registreras i Schengens informationssystem (SIS) efter utfärdandet?

____________

1 2002/584/RIF: Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EGT L 190, 2002, s. 1).