Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunalul Bucureşti (Румъния), постъпило на 29 януари 2019 г. — Orange Romania SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Дело C-61/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Bucureşti

Страни в главното производство

Жалбоподател: Orange Romania SA

Ответник: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Преюдициални въпроси

Кои са условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се приеме, че волеизявлението е конкретно и информирано по смисъла на член [2], буква з) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни1 ?

Кои са условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се приеме, че волеизявлението е свободно изразено по смисъла на член [2], буква з) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни?

____________

1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 17, стр. 10).