Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 29 stycznia 2019 r. – Orange Romania SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Sprawa C-61/19)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Tribunalul Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Orange Romania SA

Strona pozwana: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pytania prejudycjalne

Zgodnie z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych1 , jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dane wskazanie można było uznać za konkretne i świadome?

Zgodnie z art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby dane wskazanie można było uznać za dobrowolnie wyrażone?

____________

1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. 1995, L 281, s. 31 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 13, t. 15, s. 10).