Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Bucureşti (Rumänien) den 29 januari 2019 – Orange Romania SA mot Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

(Mål C-61/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Bucureşti

Parter i det nationella målet

Klagande: Orange Romania SA

Motpart: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Tolkningsfrågor

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att en viljeyttring ska kunna anses vara särskild och informerad i den mening som avses i artikel 2 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG1 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter?

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att en viljeyttring ska kunna anses vara frivillig i den mening som avses i artikel 2 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 1995, s. 31).