Language of document :

Жалба, подадена на 10 януари 2019 г. от Сателитен център на Европейския съюз (SATCEN) срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 25 октомври 2018 г. по дело T-286/15, KF/ SATCEN

(Дело C-14/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Сателитен център на Европейския съюз (SATCEN) (представител: A. Guillerme, avocate)

Други страни в производството: KF, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени обжалваното решение ;

да осъди жалбоподателката в първоинстанционното производство да заплати всички разноски.

Основания и основни доводи

В жалбата си SATCEN изтъква следните основания:

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че е компетентен да разгледа исканията на жалбоподателката, при положение, че (i) не проверил дали са изпълнение критериите за наличие на компетентност, (ii) тълкувал неправилно принципа на равно третиране,

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато приел, че е компетентен да разгледа спора на основание членове 263 ДФЕС и 268 ДФЕС,

Общият съд изопачил фактите, разглеждайки исканията на KF от гледна точка на проведеното административно разследване,

Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, когато тълкувал член 1, приложение IX към Правилника за персонала на SATCEN и понятието за право на защита.

____________