Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. ledna 2019 Satelitním střediskem Evropské unie (SatCen) proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 25. října 2018 ve věci T-286/15, KF v. SatCen

(věc C-14/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Satelitní středisko Evropské unie (SatCen) (zástupkyně: A. Guillerme, avocate)

Další účastnice řízení: KF, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek (navrhovatele)

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

uložil žalobkyni náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí SatCen následující důvody:

Tribunál se svým závěrem, že má pravomoc rozhodovat o návrhových žádáních navrhovatele, dopustil nesprávného právního posouzení, protože (i) se nezabýval otázkou splnění náležitostí zakládajících jeho pravomoc a (ii) nesprávně vyložil zásadu rovného zacházení;

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení svým závěrem, že jeho pravomoc rozhodnout ve sporu je založena na článcích 263 a 268 SFEU;

Tribunál tím, že návrhová žádání KF posuzoval vzhledem k vedení správního šetření, zkreslil skutkový stav;

Tribunál se při výkladu článku 1 přílohy IX pracovního řádu SatCen a institutu práva na účinnou procesní obranu dopustil nesprávného právního posouzení.

____________