Language of document :

Appel iværksat den 10. januar 2019 af EU-Satellitcentret (SatCen) til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 25. oktober 2018 i sag T-286/15, KF mod SatCen

(Sag C-14/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: EU-Satellitcentret (SatCen) (ved avocate A. Guillerme)

De andre parter i appelsagen: KF og Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Sagsøgeren i første instans tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

SatCen har i appelsagen nedlagt følgende anbringender:

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at den havde kompetence til at tage stilling til appellantens påstande, idet den i) ikke foretog en bedømmelse af, om de faktiske omstændigheder, som danner grundlag for Rettens kompetence, forelå, og idet den ii) fortolkede ligebehandlingsprincippet forkert.

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at Rettens kompetence til at afgøre denne tvist er baseret på artikel 263 TEUF og artikel 268 TEUF.

Retten gengav de faktiske omstændigheder urigtigt, da den undersøgte KF’s påstande vedrørende den administrative undersøgelses forløb.

Retten begik en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 1 i bilag IX til SatCens personalevedtægt og begrebet retten til forsvar.

____________