Language of document :

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen) 10. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 25. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-286/15: KF versus Satcen

(kohtuasi C-14/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen) (esindaja: advokaat A. Guillerme)

Teised menetlusosalised: KF, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

mõista kõik kohtukulud välja esimese astme hagejalt.

Väited ja peamised argumendid

SatCen põhjendab oma apellatsioonkaebust järgmiselt:

Üldkohus rikkus õigusnormi, tuvastades, et hageja nõude üle otsuse langetamine allub talle, sest Üldkohus (i) ei hinnanud, kas Euroopa Liidu Kohtu kohtualluvuse aluseks olevad nõuded olid täidetud ning (ii) tõlgendas võrdse kohtlemise põhimõtet valesti.

Üldkohus rikkus õigusnormi, tuvastades, et kõnealuse vaidluse lahendamine allub talle ELTL artiklite 263 ja 268 alusel;

Üldkohus moonutas faktilisi asjaolusid, kui ta vaatas läbi pr Schöni väiteid haldusjuurdluse läbiviimise kohta.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta tõlgendas SatCeni personalieeskirjade IX lisa artiklit 1 ja kaitseõiguste mõistet.

____________