Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) on tehnyt 10.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs, laajennettu jaosto) asiassa T-286/15, KF v. EUSK, 25.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-14/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) (asiamies: A. Guillerme, avocate)

Muut osapuolet: KF ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

–    kumoaa valituksenalaisen tuomio

–    määrää ensimmäisen oikeusasteen kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

EUSK nojautuu valituksessaan seuraaviin perusteisiin:

–    unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että sillä on toimivalta ratkaista kantajan esittämät kannevaatimukset, koska se i) ei arvioinut, täyttyivätkö unionin yleisen tuomioistuimen toimivallan perusteena olevat tekijät ja ii) tulkitsi virheellisesti yhdenvertaisen kohtelun periaatetta

–    unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta ratkaista tämä riita-asia perustuu SEUT 263 ja SEUT 268 artiklaan

–    unionin yleinen tuomioistuin otti tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla, kun se tutki KF:n vaatimukset hallinnollisen tutkimuksen suorittamisesta

–    unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen tulkitessaan EUSK:n henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevaa 1 artiklaa ja puolustautumisoikeuksien käsitettä.

____________