Language of document :

Apelācija sūdzība, ko 2019. gada 10. janvārī Eiropas Savienības Satelītcentrs (SATCEN) iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 25. oktobra spriedumu lietā T-286/15 KF/SATCEN

(Lieta C-14/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Satelītcentrs (SATCEN) (pārstāvis: A. Guillerme, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: KF un Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

piespriest prasītājam pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzībā SATCEN izvirza šādus pamatus:

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atzīstot, ka tai ir kompetence izskatīt prasītāja izvirzītos prasījumus, ciktāl tā i) nenovērtēja, vai faktori, kas pamato Vispārējās tiesas kompetenci, ir izpildīti, un tā ii) kļūdaini interpretēja vienlīdzīgas attieksmes principu;

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, atzīstot, ka tās kompetencē izskatīt šo strīdu ir pamatota ar LESD 263. un 268. pantu;

Vispārējā tiesa ir sagrozījusi faktus, izskatot KF prasījumus saistībā ar administratīvās izmeklēšanas rīkošanu;

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot SATCEN Civildienesta noteikumu IX pielikuma 1. pantu un tiesību uz aizstāvību jēdzienu.

____________