Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 10 januari 2019 door het Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen) tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer – uitgebreid) van 25 oktober 2018 in zaak T-286/15, KF/SatCen

(Zaak C-14/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirant: Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen) (vertegenwoordiger: A. Guillerme, avocate)

Andere partijen in de procedure: KF, Raad van de Europese Unie

Conclusies

het bestreden arrest vernietigen;

verzoekster in eerste aanleg verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert SatCen de volgende middelen aan:

het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te verklaren dat het bevoegd was om te oordelen over de vorderingen van verzoekster in eerste aanleg, aangezien het (i) niet heeft beoordeeld of was voldaan aan de voorwaarden voor zijn bevoegdheid, en het (ii) het beginsel van gelijke behandeling onjuist heeft uitgelegd;

het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de bevoegdheid van het Gerecht om uitspraak te doen over dit geschil was gebaseerd op de artikelen 263 en 268 VWEU;

het Gerecht heeft de feiten onjuist opgevat bij het onderzoek van KF’s vorderingen met betrekking tot het voeren van het administratief onderzoek;

het Gerecht heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 1 van bijlage IX bij het personeelsreglement van SatCen en van het begrip „rechten van de verdediging”.

____________