Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 25 października 2018 r. w sprawie T-286/15, KF/WEntrum Satelitarne Unii Europejskiej, wniesione w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Satcen

(Sprawa C-14/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (Satcen) (przedstawiciel: adwokat A. Guillerme)

Druga strona postępowania: KF, Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

obciążenie kosztami postępowania strony skarżącej w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania Satcen podnosi następujące zarzuty:

Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że jest właściwy do rozstrzygnięcia w przedmiocie żądań strony skarżącej, ponieważ, po pierwsze, nie rozpatrzył, czy kryteria uzasadniające jego właściwość zostały spełnione, oraz po drugie, dokonał on błędnej wykładni zasady równego traktowania;

Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu na podstawie art. 263 i 268 TFUE;

Sąd przeinaczył okoliczności faktyczne, badając żądania KF w odniesieniu do prowadzenia dochodzenia administracyjnego;

Sąd naruszył prawo przy wykładni art. 1 załącznika IX do regulaminu pracowniczego Satcen oraz pojęcia prawa do obrony.

____________