Language of document :

Odvolanie podané 10. januára 2019: Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-286/15, KF/SatCen

(vec C-14/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) (v zastúpení: A. Guillerme, advokátka)

Ďalší účastníci konania: KF, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

uložil žalobcovi povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza SatCen tieto dôvody:

Všeobecný súd sa tým, že dospel k záveru, že má právomoc rozhodovať o návrhoch žalobcu, dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože (i) sa nezaoberal otázkou splnenia náležitostí zakladajúcich jeho právomoc a (ii) nesprávne vyložil zásadu rovnosti zaobchádzania,

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že dospel k záveru, že jeho právomoc rozhodnúť spor je založená na článkoch 263 a 268 ZFEÚ,

Všeobecný súd sa tým, že návrhy KF posudzoval vzhľadom k vedeniu správneho vyšetrovania, skreslil skutkový stav,

Všeobecný súd sa pri výklade článku 1 prílohy IX služobného poriadku SatCen a právneho inštitútu na účinnú súdnu ochranu dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

____________