Language of document :

Pritožba, ki jo je Satelitski center Evropske unije (SatCen) vložil 10. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 25. oktobra 2018 v zadevi T-286/15, KF/SatCen

(Zadeva C-14/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Satelitski center Evropske unije (SatCen) (zastopnik: A. Guillerme, avocate)

Drugi stranki v postopku: KF, Svet Evropske unije

Predloga

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

izpodbijano sodbo razveljavi;

tožeči stranki na prvi stopnji naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

SatCen v pritožbi navaja te pritožbene razloge:

Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da je pristojno za odločanje o tožbenih predlogih tožeče stranke, napačno uporabilo pravo, ker (i) ni preučilo, ali so merila za pristojnost Sodišča izpolnjena in ker je (ii) napačno razlagalo načelo enakega obravnavanja.

Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da pristojnost Splošnega sodišča za odločanje o tem sporu temelji na členih 263 in 268 PDEU, napačno uporabilo pravo;

Splošno sodišče je s tem, da je preučilo predloge osebe KF v zvezi z izvedbo upravne preiskave, izkrivilo dejstva;

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi člena 1 Priloge IX h kadrovskim predpisom SatCen in koncepta pravice do obrambe.

____________