Language of document :

Överklagande ingett den 10 januari 2019 av Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen) av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 25 oktober 2018 i mål T-286/15, KF mot SatCen

(Mål C-14/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens satellitcentrum (SatCen) (ombud: A. Guillerme, avocate)

Övriga parter i målet: KF, Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen, och

förplikta sökanden i första instans att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

I sitt överklagande åberopar SatCen följande grunder:

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att den var behörig att avgöra de yrkanden som framställts av sökanden, eftersom den (i) inte bedömde om de omständigheter den grundar sin behörighet på förelåg och eftersom den (ii) gjorde en felaktig tolkning av principen om likabehandling.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den fann att dess behörighet att avgöra denna tvist grundas på artiklarna 263 och 268 FEUF.

Tribunalen missuppfattade de faktiska omständigheterna vid bedömningen av KF:s påståenden om genomförandet av den administrativa utredningen.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av artikel 1 i bilaga IX till Satcens tjänsteföreskrifter och begreppet rätten till försvar.

____________