Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 20. února 2019 – B. M. O. v. État belge

(Věc C-137/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: B. M. O.

Odpůrce: État belge

Předběžná otázka

Musí být čl. 4 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2003/86/ES1 ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny případně ve spojení s čl. 16 odst. 1 téže směrnice vykládán tak, že vyžaduje, že k tomu, aby byli státní příslušníci třetích zemí považováni za „nezletilé děti“ ve smyslu tohoto ustanovení, musí být „nezletilými“ nejen v okamžiku podání žádosti o povolení k pobytu, ale rovněž v okamžiku, kdy správní orgán rozhoduje s konečnou platností o této žádosti?

____________

1 Úř. věst. L 251, s. 12.