Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 20. februar 2019 – B. M. O. mod État belge

(Sag C-137/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: B. M. O.

Sagsøgt: État belge

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 4, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2003/86/EF 1 af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring, i givet fald sammenholdt med samme direktivs artikel 16, stk. 1, fortolkes således, at tredjelandsstatsborgere for at blive betragtet som »mindreårige børn« som omhandlet i denne bestemmelse ikke kun skal være »mindreårige« på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen om opholdstilladelse, men ligeledes på det tidspunkt, hvor myndighederne træffer endelig afgørelse om ansøgningen?

____________

1     EUT L 251, s. 12.