Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 20.2.2019 – B. M. O. v. Belgian valtio

(asia C-137/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittaja: B. M. O.

Vastapuoli: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY1 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, luettuna tarvittaessa yhdessä saman direktiivin 16 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että siinä edellytetään, että jotta kolmannen maan kansalaisia voidaan pitää kyseisessä säännöksessä tarkoitettuina ”alaikäisinä lapsina”, heidän on oltava ”alaikäisiä” paitsi oleskelulupahakemuksen jättämishetkellä myös hetkellä, jona hallinto tekee lopulta ratkaisun tästä hakemuksesta?

____________

1 EUVL 2003, L 251, s. 12.