Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 20 februari 2019 – B. M. O. / Belgische Staat

(Zaak C-137/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Raad van State

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: B. M. O.

Verwerende partij: Belgische Staat

Prejudiciële vraag

Moet artikel 4, lid 1, onder c), van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging1 , in voorkomend geval juncto artikel 16, lid 1, van dezelfde richtlijn, aldus worden uitgelegd dat van een onderdaan van een derde land wordt vereist dat hij niet alleen op het tijdstip waarop een verzoek om een verblijfsvergunning wordt ingediend, maar ook op het tijdstip waarop de administratie uiteindelijk over dat verzoek beslist, ‚minderjarig’ moet zijn?

____________

1 PB L 251, blz. 12.