Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Belgia) la 20 februarie 2019 – B. M. O./État belge

(Cauza C-137/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Recurent: B. M. O.

Intimat: État belge

Întrebarea preliminară

Articolul 4 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei1 , coroborat eventual cu articolul 16 alineatul (1) din aceeași directivă, trebuie interpretat în sensul că impune ca resortisanții țărilor terțe, pentru a fi calificați drept „copii minori” în sensul dispoziției menționate, să fie „minoriˮ nu numai în momentul depunerii cererii de acordare a dreptului de ședere, ci și în momentul în care administrația se pronunță, in fine, cu privire la această cerere?

____________

1 JO L 251, p. 12.