Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 20. februára 2019 – B. M. O./État belge

(vec C-137/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d'État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: B. M. O.

Odporca: État belge

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny1 , prípadne v spojení s jej článkom 16 ods. 1, vykladať tak, že na to, aby sa štátni príslušníci tretích krajín mohli považovať za „maloleté deti“ v zmysle tohto ustanovenia, musia byť „maloletí“ nielen v čase podania žiadosti o povolenie na pobyt, ale aj v čase, keď správny orgán prijíma rozhodnutie in fine o tejto žiadosti?

____________

1 Ú. v. ES L 251, 2003, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224