Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Najwyższy (Полша), постъпило на 27 ноември 2018 г. — JA/Skarb Państwa, представлявана от Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości и Minister Finansów

(Дело C-745/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Najwyższy

Страни в главното производство

Ищец: JA

Ответници: Skarb Państwa (Държавата) – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Сейм на Република Полша), Senat Rzeczypospolitej Polskiej (Сенат на Република Полша), Prezes Rady Ministrów (Председател на Министерски съвет), Minister Sprawiedliwości (Министър на правосъдието), Minister Finansów (Министър на финансите)

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 73 и член 78, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 или предхождащите ги член 11, А, параграф 1, буква а) и член 11, А, параграф 2, буква а) от Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа2 , разглеждани във връзка с общите принципи на отговорността на държавите членки за вреди, установени в практиката на Съда (по-специално с решения от 19 ноември 1991 г., Francovich и др., C-6/90 и C-9/90, EU:C:1991:428 и от 5 март 1996 г., Brasserie du Pêcheur и др., C-46/93 и C-48/93, EU:C:1996:79), да се тълкуват в смисъл, че считано от 1 май 2004 г., те представляват източник на задължение за държава членка, присъединила се към Европейския съюз на тази дата, да приеме разпоредби, които предвиждат на синдика в производството по несъстоятелност да се определи възнаграждение, увеличено с дължимия във връзка със същото данък върху добавената стойност (ДДС)?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.

2 ОВ L 145, 1977 г., стр. 1.