Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 27. listopadu 2018 – JA v. Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości a Minister Finansów

(Věc C-745/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): JA

Žalovaní: Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości i Minister Finansów

Předběžná otázka

Musí být článek 73 a čl. 78 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 a čl. 11 část A odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně2 , které uvedeným článkům předcházely, ve světle obecných zásad odpovědnosti členského státu za škodu dovozených v judikatuře Soudního dvora (zejména rozsudky Soudního dvora ze dne 19. listopadu 1991, Andrea Francovich a Danila Bonifaci a další v. Italská republika, spojené věci C-6/90 a C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, a ze dne 5. března 1996, Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepublik Deutschland a The Queen v. Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd a další, spojené věci C-46/93 a C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79), vykládány v tom smyslu, že z nich ode dne 1. května 2004 vyplývá členskému státu, který tímto dnem vstoupil do Evropské unie, povinnost přijmout právní úpravu, jež insolvenčnímu správci přiznává odměnu zvýšenou o částku daně z přidané hodnoty z této odměny?

____________

1     Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.

2     Úř. věst. 1977, L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/01, s. 23.