Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 27. november 2018 – JA mod Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości og Minister Finansów

(Sag C-745/18)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: JA

Kassationsindstævnte: Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości og Minister Finansów

Præjudicielt/Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 73 og artikel 78, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 og den tidligere gældende artikel 11, punkt A, stk. 1, litra a), og artikel 11, punkt A, stk. 2, litra a), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter – Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag 2 set i lyset af de generelle principper om en medlemsstats erstatningspligt, som er fastlagt i Domstolens praksis (navnlig dom af 19.11.1991, Francovich m.fl., C-6/90 og C-9/90, EU:C:1991:428, og af 5.3.1996, Brasserie du pêcheur og Factortame, C-46/93 og C-48/93, EU:C:1996:79) fortolkes således, at de fra den 1. maj 2004 forpligter en medlemsstat, der er tiltrådt Den Europæiske Union på denne dato, til at vedtage bestemmelser, hvorefter kurator i et konkursbo skal ydes et vederlag med tillæg af moms af dette vederlag?

____________

1     EUT 2006, L 347, s. 1.

2     EFT 1977, L 145, s. 1.