Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Najwyższy (Poola) 27. novembril 2018 – JA versus Skarb Państwa, mida esindab Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

(kohtuasi C-745/18)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: JA

Vastustajad: Skarb Państwa, mida esindab Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi1 , artiklit 73 ja artikli 78 punkti a ning sellele eelnevat nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas2 artikli 11 A osa lõike 1 punkti a ja sama artikli lõike 2 punkti a, mida mõistetakse kahju tekitamise korral liikmesriigi vastutust käsitlevate üldpõhimõtete kontekstis, mis on sätestatud Euroopa Kohtu praktikas (seal hulgas eelkõige järgmised Euroopa Kohtu otsused: 19. novembri 1991. aasta kohtuotsus Andrea Francovich ja Danila Bonifaci jt vs. Itaalia Vabariik, C-6/90 ja C-9/90, EU:C:1991:428, ja 5. märtsi 1996. aasta kohtuotsus Brasserie du Pecheur vs. Bundesrepublik Deutschland ja The Queen versus Secretary of State for Transport ex parte Factortame Ltd jt, C-46/93 ja C-48/93, EU:C:1996:79), tuleb tõlgendada nii, et alates 1. maist 2004 kujutavad need endast kohustust, mille kohaselt peab sel kuupäeval Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriik kehtestama eeskirjad, millega nähakse ette pankrotihaldurile tasu määramine, millele on lisatud sellelt tasult arvestatav käibemaks?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.

2 EÜT 1977, L 145, lk 1; poolakeelne eriväljaanne 09/01, lk 23.