Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2018. uputio Sąd Najwyższy (Poljska) – JA protiv Ministarstva financija - Sejma Republike Poljske, Senata Republike Poljske, predsjednika vlade, ministra pravsouđa, ministra financija

(predmet C-745/18)

Jezik postupka: poljski

Sud koji je uputio zahtjev

Sąd Najwyższy

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JA

Tuženik: Ministarstvo financija – Sejm Republike Poljske, Senat Republike Poljske, predsjednik vlade, ministar pravosuđa, ministar financija

Prethodno pitanje

Treba li članak 73. i članak 78. točku (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 i raniji članak 11. dio A stavak 1. točku (a) i članak 11. dio A stavak 2. točku (a) Šeste direktive Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje2 , koji se tumače s obzirom na opća načela odgovornosti države članice za naknadu štete utvrđena u sudskoj praksi Suda Europske unije (osobito presude Suda od 19. studenoga 1991., C-6/90 i C-9/90, Andrea Francovich i Danila Bonifaci i dr. protiv Talijanske Republike, ECLI:EU:C: 1991:428; od 5. ožujka 1996., spojeni predmeti C-46/93, Brasserie du Pêcheur SA protiv Bundesrepublik Deutschland i C-48/93, The Queen protiv Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd i dr., ECLI:EU:C:1996:79), tumačiti na način da od 1. svibnja 2004. iz njih proizlazi obveza da država članica koja je tog datuma pristupila Europskoj uniji uspostavi propise na temelju kojih se stečajnom upravitelju dodjeljuje naknada uvećana za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) koji se plaća na tu naknadu?

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.

2 SL 1977, L 145, str. 1.