Language of document :

A Sąd Najwyższy (Lengyelország) által 2018. november 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JA kontra Skarb Państwa, képviselik: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

(C-745/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Najwyższy

Az alapeljárás felei

Felperes: JA

Alperes: Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 73. cikkét és 78. cikkének a) pontját, valamint az azt megelőző, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapításról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv2 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontját és 11. cikke A. része (2) bekezdésének a) pontját, a tagállamok kártérítési felelősségének a Bíróság ítélkezési gyakorlatában (különösen: 1991. november 19-i Andrea Francovich, valamint Danila Bonifaci és társai kontra Olasz Köztársaság ítélet, C-6/90 és C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428; 1996. március 5-i Brasserie du Pêcheur kontra Bundesrepublik Deutschland, valamint The Queen kontra Secretary of State for Transport ex parte Factortame Ltd és társai ítélet, C-46/93 és C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79) megállapított általános szabályai fényében értelmezve, hogy 2004. május 1-jétől e rendelkezések az ezen a napon az Európai Unióhoz csatlakozó tagállamokat olyan rendelkezéseket elfogadására kötelezik, amelyek szerint a vagyonfelügyelő részére a díjazása után járó hozzáadottérték-adóval (héa) növelt összegű díjazást kell biztosítani?

____________

1 HL L 347., 1. o.

2 HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.