Language of document :

2018 m. lapkričio 27 d. Sąd Najwyższy (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JA / Skarb Państwa, atstovaujamas Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

(Byla C-745/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Najwyższy

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: JA

Atsakovas: Skarb Państwa (Valstybės iždas), atstovaujamas Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Lenkijos Respublikos Seimas), Senat Rzeczypospolitej Polskiej (Lenkijos Respublikos Senatas), Prezes Rady Ministrów (Ministrų Tarybos pirmininkas), Minister Sprawiedliwości (teisingumo ministras), Minister Finansów (finansų ministras)

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 73 straipsnis ir 78 straipsnio a punktas ir ankstesnės nuostatos – 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas2 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktas ir 11 straipsnio A skirsnio 2 dalies a punktas, siejami su valstybės narės atsakomybės už žalą principais, nustatytais Teisingumo Teismo jurisprudencijoje (be kita ko, 1991 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendime Francovich ir kt., C-6/90 ir C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428; 1996 m. kovo 5 d. sprendime sujungtose bylose Brasserie du Pecheur, C-46/93, ir Factortame, C-48/93, ECLI:EU:C:1996:79), turi būti aiškinami taip, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. pagal jas valstybė narė, kuri įstojo į Europos Sąjungą tą dieną, įpareigojama nustatyti taisykles, pagal kurias bankroto administratoriui mokamas atlyginimas apimtų pridėtinės vertės mokestį (PVM), mokėtiną nuo to atlyginimo?

____________

1 OL L 347, p. 1.

2 OL L 145, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23.