Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 27 noiembrie 2018 – JA/Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów

(Cauza C-745/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Reclamantă: JA

Pârâtă: Skarb Państwa (Trezoreria) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Seimul Republicii Polone), Senat Rzeczypospolitej Polskiej (Senatul Republicii Polone), Prezes Rady Ministrów (Președintele Consiliului de Miniștri), Minister Sprawiedliwości (Ministrul Justiției), Minister Finansów (Ministrul Finanțelor)

Întrebarea preliminară

Articolul 73 şi articolul 78 litera a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 şi articolele care le-au precedat, şi anume articolul 11 secțiunea A alineatul (1) litera a) şi articolul 11 secțiunea A alineatul (2) litera a) din a Şasea directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare2 (JO UE 1977 L 145, p. 1), înţelese în lumina principiilor generale ale răspunderii statului membru pentru prejudiciile cauzate, astfel cum au fost stabilite de jurisprudenţa Curţii (în special Hotărârea din 19 noiembrie 1991, C-6/90 şi C-9/90, Andrea Francovich şi Danila Bonifaci şi alţii împotriva Republicii Italiene, ECLI:EU:C: 1991:428; Hotărârea din 5 martie 1996 în cauzele conexate C-46/93, Brasserie du Pêcheur împotriva Bundesrepublik Deutschland şi C-48/93, The Queen împotriva Secretary of State for Transport ex parte Factortame Ltd şi alţii, ECLI:EU:C:1996:79), trebuie să fie interpretate în sensul că, de la 1 mai 2004, constituie un izvor al obligaţiei instituirii de către statul membru care a aderat la Uniunea Europeană după această dată de a adopta dispoziţii care să prevadă acordarea către lichidatorul judiciar al masei credale a unei remuneraţii majorate cu valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) aplicate la această remuneraţie?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.

2 JO 1977, L 145, p. 1.