Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 27. novembra 2018 – JA/Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

(vec C-745/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: JA

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 73 a článok 78 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 a predtým platný článok 11 A ods. 1 písm. a) a článok 11 A ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia2 vzhľadom na všeobecné zásady povinnosti členského štátu nahradiť škodu podľa judikatúry Súdneho dvora (najmä rozsudkov z 19. novembra 1991, Francovich a i., C-6/90 a C-9/90, ECLI:EU:C:1991:428, a z 5. marca 1996, Brasserie du pêcheur a Factortame, C-46/93 a C-48/93, EU:C:1996:79) vykladať v tom zmysle, že tieto ustanovenia od 1. mája 2004 ukladajú členskému štátu, ktorý v tento deň pristúpil k Európskej únii, povinnosť prijať predpisy, podľa ktorých sa má konkurznému správcovi poskytnúť odmena spolu s daňou z pridanej hodnoty z tejto odmeny?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

2 Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.