Language of document :

Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Warszawie (Полша), постъпило на 19 ноември 2018 г. — KROL — Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k./Porr S.A.

(Дело C-722/18)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Warszawie

Страни в главното производство

Жалбоподател: KROL — Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k.

Ответник: Porr S.A.

Преюдициален въпрос

Правото на Европейския съюз, и в частност съображения 13, 20 и 22 от Директива 2000/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2000 година относно борбата със забавяне на плащане по търговските сделки1 и член 18 от Договора, който закрепва принципа за недопускане на дискриминация, допуска ли възможност да се изключи правото на обезщетение за забава на плащане, когато става дума за сделки, финансирани изцяло или отчасти със средства от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, както е предвидено в член 4, точка 3, буква c) от Закона за сроковете за плащане по търговски сделки?

____________

1 ОВ L 200, 2000 г., стр. 35; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 226.