Language of document :

2018 m. lapkričio 19 d. Sąd Okręgowy w Warszawie (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k. / Porr S.A.

(Byla C-722/18)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Okręgowy w Warszawie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S. k.

Atsakovė: Porr S.A.

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Sąjungos teisę, visų pirma 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose1 13, 20 ir 22 konstatuojamąsias dalis ir Sutarties 18 straipsnį, kuriame įtvirtintas nediskriminavimo principas, leidžiama nemokėti kompensacijos už pavėluotą mokėjimą pagal komercinius sandorius, visiškai ar iš dalies finansuojamus struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, kaip numatyta Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Įstatymas dėl mokėjimo pagal komercinius sandorius terminų) 4 straipsnio 3 punkto c papunktyje?

____________

1 OL L 200, p. 35; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 226–229.