Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 19. novembra 2018 – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k./Porr S.A.

(vec C-722/18)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odvolateľka: KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., S.k.

Žalovaná a odporkyňa: Porr S.A.

Prejudiciálna otázka

Je podľa práva Únie a najmä s prihliadnutím na odôvodnenia 13, 20 a 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách1 a na článok 18 ZFEÚ, v ktorom je zakotvená zásada zákazu diskriminácie, prípustné, aby sa vylúčilo právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním v prípade obchodných transakcií, ktoré sú v celom rozsahu alebo sčasti financované z prostriedkov štrukturálnych fondov a kohézneho fondu Európskej Únie, ako vyplýva z článku 4 bodu 3 písm. c) zákona o dobách splatnosti v obchodných transakciách?

____________

1 Ú. v. EÚ L 200, 2000, s. 35.